Sui Tsing Pak Temple, Sam Yuen Kung, Sheung Wan 上環三元宮的綏靖伯廟

Sui Tsing Pak Temple, Sam Yuen Kung at Tai Ping Shan Street.位於太平山街三元宮的綏靖伯廟。
hku lib logo
Contact us 

Copyright © 2022 The University of Hong Kong. All Rights Reserved.